Amsterdam,
25
april
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jaarverslag Vesteda 2011: bezettingsgraad gestegen, huuropbrengst constant

Woningbeleggingsfonds Vesteda heeft zijn resultaten over 2011 bekend gemaakt. Het totaal rendement op eigen vermogen bedroeg -1,3 procent (2010: -2,5 procent) .

Opbouw totaal rendement
Het gerealiseerd rendement uit exploitatie bedroeg 3,2 procent, het gerealiseerd rendement uit projectontwikkeling -0,5 procent en het ongerealiseerd rendement -4,4 procent. Het ongerealiseerd rendement verbeterde, maar bleef negatief als gevolg van de herwaardering van de exploitatieportefeuille, in lijn met de prijsontwikkeling in de woningmarkt.

Netto huurinkomsten
Vesteda heeft zijn netto-huurinkomsten op 3,9 procent kunnen houden in het verslagjaar, mede als gevolg van verlaging van de leegstand in de exploitatieportefeuille.

Bezettingsgraad
De bezettingsgraad van de exploitatieportefeuille steeg tot 95,7 procent ultimo jaar, een half procent hoger dan de stand primo verslagjaar, ondanks het in belegging nemen van nieuwbouwprojecten en de toename van de mutatiegraad in 2011.

Juridische en fiscale herstructurering van het fonds
De besluitvorming inzake de verandering van de structuur van het beleggingsfonds heeft in 2011 plaatsgehad en nieuwe fondsvoorwaarden zijn opgesteld. Vesteda heeft zijn structuur van twee commanditaire vennootschappen (cv’s) veranderd in een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening (FGR). Hiermee wordt Vesteda toegankelijker voor binnen- en buitenlandse institutionele beleggers. De effectuering vond in januari 2012 plaats.

MVO
In het jaarverslag wordt bijzondere aandacht geschonken aan MVO-beleid en resultaten. Vesteda rapporteert conform Global Reporting Initiative, GRI CRESS level B. In het verslagjaar werd Vesteda uitgeroepen tot meest duurzame woningfonds (wereldwijd) door GRESB.

Jaarverslag online
Vesteda kiest ervoor zijn jaarverslag met ingang van verslagjaar 2011 uitsluitend nog online te publiceren. Dat is duurzaam, kostenefficiënt en effectiever qua bereik. De Nederlandse versie is te vinden op www.vestedajaarverslag.com, de Engelse versie op www.vestedareport.com.

Profiel Vesteda
Vesteda is een ondernemend vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal zo’n 26.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waarin de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en in midden-Nederland.