Amsterdam,
19
april
2022
|
14:22
Europe/Amsterdam

Coulanceregeling steun in de rug voor gepensioneerde Vesteda-huurders

De huur van gereguleerde (sociale) huurwoningen wordt vanaf 1 juli met maximaal 2,3% verhoogd. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van 3,3%. Echter, Vesteda bevriest dit jaar de huur van gepensioneerden, wiens pensioeninkomen niet wordt geïndexeerd. Deze huurders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en kunnen zich tot 1 juli melden.

“Ruim een kwart van onze huurders is gepensioneerd, waarvan een groot deel moet rondkomen van hun pensioen”, aldus Astrid Schlüter, COO van Vesteda. De hoge inflatie en energieprijzen hebben vooral impact op deze groep huurders. Hun inkomen is al jarenlang niet aangepast aan de inflatie, terwijl de prijzen van veel producten en diensten wel toenemen. Verschillende besturen van huurdersorganisaties vroegen ons al eerder of wij gepensioneerden wilden ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging. Met behulp van de kennis en expertise van het Nibud zijn we actief met dit verzoek aan de slag gegaan. Met deze pilot willen we voorkomen dat huurders met een pensioen en weinig eigen vermogen zich zorgen moeten maken over hun woonsituatie.”

Voorwaarden voor deelname aan de coulanceregeling

Bij gepensioneerde huurders wordt dit jaar geen huurverhoging doorgevoerd, als ze voldoen aan een aantal criteria. Huurders moeten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en minimaal vijf jaar huren bij Vesteda. Ook worden voorwaarden gesteld aan hun inkomen (maximaal 45.000 euro) en vermogen (maximaal 30.000 euro). Tot slot moeten deze huurders kunnen aantonen dat hun pensioeninkomen niet is geïndexeerd. Alle Vesteda-huurders ontvangen een informatiefolder, omdat Vesteda vanwege privacywetgeving geen inzicht heeft in het inkomen en vermogen van haar huurders. 

Hoge inflatie, hogere kosten

De betaalbaarheid van wonen staat onder druk. Wij vinden dat een huurwoning betaalbaar moet zijn en blijven. “In de afgelopen jaren hebben wij vanuit onze (branche)organisatie  gepleit voor wetgeving om de maximale huurverhoging te beperken”, aldus Astrid Schlüter. Hieruit is voor geliberaliseerde woningen de huidige afspraak van inflatie + 1% voortgekomen. Met de huidige hoge inflatiecijfers is het begrijpelijk dat de minister nadenkt over een langjarige afspraak voor een maatschappelijk verantwoorde jaarlijkse huurverhoging. De inflatie volgens de consumentenprijsindex was in de afgelopen maand namelijk 9,7% en volgens het CPB komt de inflatie dit jaar uit op meer dan 5%. Tegelijkertijd zien we wel dat onze kosten onder druk komen te staan. De kosten voor beheer, onderhoud, renovatie en verduurzaming namen in de afgelopen maanden met ongeveer 10% toe.”

Renoveren en verduurzamen van oudere woningen

“Toch blijven we investeren in het renoveren en verduurzamen van woningen met een D, E, F en G-label. Het is onze ambitie om 99% van onze woningen in 2024 te hebben voorzien van een groen energielabel. We zijn inmiddels goed op weg: 93% van onze woningen heeft inmiddels een groen energielabel, waardoor het energieverbruik van onze huurders daalt. Ook op die manier werken we aan betaalbaar wonen.”