Amsterdam,
29
mei
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bouwteam adviseert: ‘nieuw elan voor de bouw’

Het Bouwteam, waarin enkele deskundigen uit bouw en vastgoed waaronder Vesteda-CEO Arjan Schakenbos mede in opdracht van het kabinet zocht naar manieren om impulsen te geven aan de sector, heeft vandaag zijn rapport aangeboden aan minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de bedrijfstak bouw is dringende behoefte aan een omslag naar openheid, innovatie en meer dynamiek. Hiervoor is een stevige Actieagenda Bouw opgesteld met tien concrete initiatieven op de korte termijn en zeven structurele voorstellen die in hun samenhang de bouw een impuls geven en helpen sterker uit de crisis te komen. Dit vergt een duurzame samenwerking tussen de sector, kennisinstellingen en de overheid.


De bouwsector verkeert in zwaar weer. Het consumentenvertrouwen is laag en het imago van de sector is slecht. Naast forse vraaguitval en beperktere financieringsmogelijkheden, wordt de sector bovendien geconfronteerd met een structureel veranderende bouwopgave. Verduurzaming, vergrijzing en toenemende verschillen in leefstijlen, arbeidsrelaties en regionale ontwikkeling vragen om nieuwe antwoorden. Dit vraagt om nieuw elan.

Het gaat onder meer om de volgende acties die op de korte termijn resultaat kunnen opleveren:

Een regionaal sloop- en herstructureringsfonds dat leegstaande kantoorpanden uit de markt haalt. De marktpartijen zijn financieel verantwoordelijk, de overheid faciliteert;

  • Introductie van een gemengd fonds gericht op de exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen;
  • realisatie van een Bouwcampus (à la de hightechcampus in Eindhoven) waarmee –door fysieke nabijheid- samenwerking/synergie tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd en een broedplaats wordt gecreëerd voor experimenten, startups en (mkb-) ondernemingen.

Voor de langere termijn adviseert het Bouwteam onder meer de volgende programma’s in gang te zetten:

  • Een Routekaart Innovatie, met daarin voorstellen voor een verbinding met kennis en innovatie. Een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) voor de bouw is daarvoor gewenst, zoals die er ook zijn voor de Topsectoren.
  • Een RoutekaartKansen en Knelpunten Vastgoedfinanciering waarmee de sector, de rijksoverheid, banken en beleggers nieuwe financieringsarrangementen ontwikkelen.
  • Een Routekaart Renovatie, Transformatie en Herbestemming gericht op het herontwikkelen van de bestaande voorraad met minder belemmeringen van institutionele aard of van de betrokken partijen zelf.
  • Het Bouwteam wil hier de komende weken nog een bijdrage aan leveren door, naar aanleiding van de reacties van het kabinet en betrokkenen uit het veld, in kaart te brengen welke instanties en personen de uitvoering van acties en programma’s voor hun rekening nemen.

Het Bouwteam bestaat uit voorzitter Joop van Oosten en de leden Karin Laglas, Marjet Rutten, Arjan Schakenbos, Daan van der Vorm en Bert van Delden.

De rapportage is hier te vinden (link)